Dispečing vo (24h): 0800 175 660
ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.
Rampová 5, 040 01 Košice
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prenesená správa verejného osvetlenia (PSVO)

Model Prenesenej správy verejného osvetlenia (PSVO) je našim najúspešnejším modelom komplexnej starostlivosti o sústavy verejného osvetlenia. Ide o dlhodobý zmluvný vzťah, ktorý spočíva v prenesení správy, obnovy, prevádzky a údržby verejného, poprípade slávnostného alebo architektonického osvetlenia na zmluvného partnera. Zmluvný partner sa ako správca a prevádzkovateľ stará o celkový chod sústavy osvetlenia, vrátane komunikácie s tretími osobami. Obec či mesto v tomto prípade zostává majiteľom zariadenia a rovnako plní funkciu dozorného a kontrolného orgánu. Princíp PSVO spočíva v čo najrýchlejšom znížení energetickej náročnosti zvereného zariadenia zlepšením jeho technického stavu a tým dosiahnutie optimalizácie nákladov na údržbu.

Stiahnite si prehľadnú brožúru PSVO

Prenesená správa stojí na týchto základných predpokladoch:

 • profesionalita v prevádzkovaní a údržbe verejného osvetlenia
 • zodpovedné riadenie nákupu a spotreby elektrickej energie
 • priebežné plánovanie a realizácia investícií
 • financovanie

Dlhodobý zmluvný vzťah vám zaistí:

 • modernizáciu systému VO bez nutnosti vlastných investícií
 • výmenu zastaraných svietidiel za ekologické, spoľahlivé a úsporné
 • presné vymedzenie doby svietenia a obmedzenie denného údržbového svietenia
 • optimalizáciu prevádzkových nákladov, zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti vášho VO
 • riadenie osvetlenia (stmievanie) behom nočnej prevádzky
 • inventarizáciu a presnú evidenciu majetku (pasportizácia)
 • moderné riešenie pri obnove sústavy či jej novej výstavbe
 • kontrolu nad kvalitou prác prevedených pri údržbe či obnove zariadení
 • garanciu odborného dohľadu pri budovaní nového VO cudzími investormi
PRENESENÁ SPRÁVA VEREJNÉHO OSVETLENIA (PSVO):
 • rekonštrukcia sústavy verejného osvetlenia
 • údržba zariadení verejného osvetlenia
 • obnova zariadení verejného osvetlenia
 • správa zariadení verejného osvetleniapsvo

 
REKONŠTRUKCIA
 • Pasportizácia sústavy verejného osvetlenia
 • Rekonštrukcia/modernizácia sústavy verejného osvetlenia
PASPORTIZÁCIA SÚSTAVY VEREJNÉHO OSVETLENIA (VO)
 • Účelom pasportu VO je zistenie existujúceho stavu, naplnenie databázy jednotlivých prvkov osvetľovacej sústavy a evidencia majetku
 • Pasport tvorí situačný plánik, na ktorom sú vyznačené trasy vedenia VO, prierezy a dĺžky vedení, umiestnenia svietidiel s vyznačeným typom svietidla, umiestnenie rozvádzačov VO, schéma zapojenia a istenia vedenia VO, súpis inštalovaných svietidiel, stožiarov a prvkov VO podľa jednotlivých typov, dokumentácia rozvádzačov VO
 • Pasport ako spätná väzba pre správcu VO - možnosť následného udržiavania (aktualizácie) pasportu, bezplatného spracovania cenovej ponuky na správu i prevádzku a obnovu VO, vrátane financovania
 • Obsahom evidencie zariadení VO je aktualizovaná databáza s výstupom do grafického prostredia, evidencia porúch, história zásahov (opráv) na jednotlivých zariadeniach, evidencia a plánovanie periodických činností, evidencia nákladov. Evidencia umožňuje poskytnúť dáta pre potreby integrovaného záchranného systému a jednotnú evidenciu technickej infraštruktúry.
REKONŠTRUKCIA/MODERNIZÁCIA SÚSTAVY VEREJNÉHO OSVETLENIA (VO)
 • Odstránenie havarijného stavu a zlepšenie technickej a prevádzkovo-ekonomickej úrovne - výmena svietidiel, výložníkov, stožiarov, rozvádzačov, káblových vedení, nátery stožiarov, atď.
ÚDRŽBA
 • Preventívna údržba
 • Bežná (operatívna) údržba
 • Havarijná údržba
PREVENTÍVNA ÚDRŽBA

Preventívna údržba je na 100% naplánovaná. Zaistením dôkladnej preventívnej činnosti dochádza:

 • k predĺženiu životnosti jednotlivých prvkov zariadení osvetľovacej sústavy (stožiare, výložníky, svietidlá, zapínacie miesta, káblové vedenia)
 • k predchádzaniu porúch
 • k poklesu neplánovanej operatívnej údržby

Plán preventívnej údržby pre danú obec/mesto vychádza zo zmluvného rámca a obsahuje:

 • revíziu elektrických zariadení
 • termíny periodických kontrol
 • plánované výmeny svetelných zdrojov
 • plánovanú ročnú kontrolu
 • analýzu korózie oceľových prvkov sústavy VO
BEŽNÁ (OPERATÍVNA) ÚDRŽBA

Parametre údržby sa stanovujú individuálne pre danú obec/mesto.

 • Operatívne zásahy – odstraňovanie porúch na VO - základom je hlásenie porúch a nedostatkov na centrálny dispečing (nepretržitá prevádzka 24 hodín denne)
 • Práce na základe plánu preventívnej kontrolnej činnosti
HAVARIJNÁ ÚDRŽBA
 • Okamžitá pripravenosť k odstráneniu následkov škôd a zaistenie bezpečnej prevádzky zariadení pri dopravných nehodách, v prípade vandalizmu, pri živelných pohromách, ap.
 • Prístup klienta na webovú aplikáciu – možnosť on-line kontroly histórie zásahov na VO, prístup k všetkým informáciám o VO, k pasportu, vrátane popisu jednotlivých konštrukčných prvkov, k aktuálnemu stavu nahlásených porúch
OBNOVA
 • Kontinuálna obnova prvkov sústavy VO podľa schválenej koncepcie
 • Priebežné sledovanie a vyhodnocovanie
 • Financovanie – Eltodo Osvetlenie ponúka prefinancovanie a následné splácanie projektov (napr. z úspor získaných modernizáciou)
 • Zmluva je garantovaná po dobu splatenia obnovy
 • Zmluva obsahuje presne určené lehoty pre servisné zásahy
 • Zariadenie VO zostáva v majetku obce/mesta
 • Cena formou paušálu, presne definované podmienky zmeny ceny
 • Stanovené kontrolné mechanizmy a sankcie za neplnenie podmienok zmluvy
SPRÁVA

Správca preberá všetky legislatívne a technické povinnosti vlastníka (majiteľa) zariadení VO:

 • Evidencia (pasport) zariadení
 • Vybavovanie a evidencia škôd na majetku
 • Nákup, riadenie a evidencia spotreby elektrickej energie
 • Hospodárenie s demontovaným materiálom
 • Ďalšie využitie majetku
 • Revízia zariadení
 • Geodetické zameranie
 • Spolupráca s obcou/mestom pri rozhodovaní o koncepčných otázkach
 • Zastupovanie vlastníka vo vzťahu k tretím osobám
 • Vyjadrovanie k projektovým zámerom
 • Pripomienkovanie projektovej dokumentácie investorov
 • Vytyčovanie sietí
 • Ochranu zariadení pri stavebných činnostiach
 • Účasť pri preberaní, kolaudáciách, preložkách zariadení VO

Dodržiavaním uvedených štandardov dosahujeme európsku kvalitu práce:

 • STN EN ISO 9001 – Systém manažérstva kvality
 • STN EN ISO 14001 – Systém environmentálneho manažérstva
 • STN OHSAS 18001 – Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • STN EN ISO 50001 - Systém energetického manažérstva
 • Dodržiavanie platných noriem STN a EN
 • Dodržiavanie platných smerníc pre výstavbu VO

Nákup, riadenie a evidencia spotreby elektrickej energie

 • zníženie nákladov na elektrickú energiu dosahujeme jednaním s dodávateľmi a systémom kumulatívneho nákupu elektrickej energie, optimalizáciou paušálnych platieb za hlavné ističe, riadením doby svietenia (astronomické hodiny, RHS, atď.)
 • zníženie spotreby elektrickej energie dosahujeme inštaláciou moderných a úsporných svietidiel a svetelných zdrojov, stabilizáciou napájacieho napätia (prepätia v sieti), reguláciou svetelného toku vo svietidlách, riadením osvetlenia v nočnej prevádzke
 • kontrolu spotreby elektrickej energie uplatňujeme pomocou trojstupňového systému kontroly (evidencie, fakturácie, merania), obmedzením denného svietenia

Kontrola plnenia zmluvných záväzkov:

 • oddelené účtovanie
 • kontroly svietivosti v teréne
 • náhodné kontroly dodržiavania lehôt pre odstránenie porúch
 • pravidelné certifikačné audity a kontroly dodržiavania podnikových noriem a predpisov
 • trvalý prístup klientov k informáciám
 • každoročná správa o plnení zmluvných záväzkov a povinností
ĎALŠIE SLUŽBY V RÁMCI PSVO
 • vianočné osvetlenie
 • umiestnenie kamerového systému
 • umiestnenie obecného rozhlasu
 • zavesenie káblov (telekomunikácie atď.)
 • príležitostné osvetlenie na jednorazových akciách
 • reklamné nosiče
 • inštaláciu informačno-navigačného systému